DPD Eestis saavad kõik töötajad ja kolmandad osapooled raporteerida ükskõik millise käitumise kohta, mille osas neil on kahtlusi, et see rikub väärtusi ja põhimõtteid, mis on sätestatud DPD Eesti AS Eetilise käitumise juhendis ning Jätkusuutliku koostöö kokkuleppes või kehtivas seadusandluses.

Selleks, et saaksite oma kahtlusi väljendada, oleme võtnud kasutusele Safecall vilepuhumissüsteemi.

Selle kanali kaudu teate edastamiseks valige palun kasutajaliidese keel ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Võite valida, kas jääda anonüümseks või end identifitseerida.. 

Safecall vilepuhumiskanali kaudu esitatud teabele on võimalik juurde pääseda:

  1. Esimesena Safecalli esindajatel, et kontrollida teabe täielikkust ja vajadusel küsida teilt lisainfot;
  2. Teiseks, DPD Eesti AS eetikavolinikul ja teistel isikutel, kes on volitatud DPD Eesti AS teatisi menetlema.

Kogu teave, mida te edastate Safecall vilepuhumisplatvormi kaudu, nagu teie isik või teie raportiga seotud teave, on rangelt konfidentsiaalne ja selle terviklikkus on kaitstud.

 

В компании DPD Eesti AS все наши сотрудники и внешние заинтересованные стороны могут сообщить о любом поведении, которое, по их мнению, нарушает ценности и принципы, определенные в Кодексе этического поведения и Соглашение об устойчивом сотрудничестве DPD Eesti AS, или действующие законы и нормативные акты.

Чтобы вы могли высказать свои опасения, мы создали данную систему оповещения.

Чтобы сообщить о своем подозрении, пожалуйста, выберите язык интерфейса и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Вы можете выбрать, остаться ли вам анонимным или назвать себя.

Информация, которую вы предоставите через систему оповещения, может быть доступна:

  1. Во-первых, службе Safecall, чтобы проверить полноту информации и при необходимости запросить у вас дополнительную информацию;
  2. во-вторых, сотруднику по этике DPD Eesti AS и любому другому лицу, уполномоченному работать с сообщениями в DPD Eesti AS.

Любая информация, которую вы сообщаете через данную платформу для оповещения, например, ваша личность или информация, относящаяся к вашему оповещению, строго конфиденциальна и защищена в отношении ее целостности.

 

At DPD Eesti, all our employees and external stakeholders can report any behaviour that they suspect to be in breach of the values and principles defined in DPD Eesti AS Code of Conduct and DPD Eesti AS Sustainable Procurement Charter, or of the applicable laws and regulations.

To allow you to voice your concerns, we set up the Safecall Whistleblowing system.

To issue an alert through this channel, please select the language of the interface and follow the instructions displayed on the screen.

You can choose to remain anonymous or to identify yourself.

The information you provide through the Safecall whistleblowing system can be accessed:

1.First by Safecall, to check the information are complete and ask you additional information if needed;

2.Secondly, by the Ethics Officer of DPD Eesti AS and any other person authorised to handle alerts within DPD Eesti AS.

Any information you communicate through the Safecall whistleblowing platform, such as your identity or the information relating to your alert, are strictly confidential and protected with regards to its integrity.